Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 19 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Quy định đánh giá CB, CC, VC