Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được "

Ngày 27 tháng 10 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Hoạt động Thư Viện

Hoạt động Thư Viện

Cập nhật lúc : 23:21 21/04/2020  

Kế hoạch Ngày sách Việt Nam lần 7 năm học 2020 - 2021

PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ HUẾ

TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                Số: ../KHTHCS-LTT                                      Huế, ngày 20 tháng 04 năm 2020                                


 

KẾ HOẠCH

Về việc Tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 7

            Thực hiện công văn số: 1185/KH-UBND 24/3/2020 của Ủy ban nhân dân Thành Phố về việc tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 7;

            Trường THCS Lý Tự Trọng có kế hoạch tổ chức ngày sách Việt Nam lần thứ 7 như sau:

      I. Mục đích, Yêu cầu:

      1. Mục đích:

            - Khẳng định giá trị, vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội, tôn vinh những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in;

            - Xây dựng và phát triển phong trào đọc sách trong trường học;

            - Tôn vinh giá trị của việc đọc sách trong Nhà trường, nâng cao trách nhiệm của các tổ chức Đoàn thể, giáo viên, học sinh trong nhà trường đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc;

           2. Yêu cầu:

            - Huy động được sự tham gia của cán bộ, giáo viên, học sinh trong Nhà trường qua nhiều hình thức tuyên truyền.

      II. Thời gian phát động:

            -Từ ngày 01/4/2020 đến hết 30/4/2020.

            III. Thành phần tham gia:

            - Học sinh các khối lớp 6,7, 8, 9 trường THCS Lý Tự Trọng;

            - Bộ phận Thư viện, CBGVNV nhà trường.

      IV. Nội dung thực hiện “ Ngày sách Việt Nam lần thứ 7:

            1. Nội dung 1: Tổ chức tuyên truyền ý nghĩa Ngày sách Việt Nam, giới thiệu sách trên fanpage Thư viện, Fb nhóm lớp đang học online, website nhà trường:

            - Chủ đề sách giới thiệu Bác Hồ”, sách “Bác Hồ với nghề giáo”.

            2. Nội dung 2: Tổ chức giới thiệu sách tại Thư viện dành cho CBGVNV tham gia công tác trực dịch, dạy hoc online có thêm tư liệu tham khảo.

           3. Nội dung 3: Báo cáo kết quả thực hiện về Phòng Giáo dục

             V. Tổ chức thực hiện:

Thời gian

Nội dung thực hiện

Phụ trách thực hiện

Từ 16/4/2020

Triển khai phát động kế hoạch

BGH nhà trường, CBTV

20/4 – 30/4/2020

Thực hiện các nội dung ở mục IV

CBTV

Từ 25/4/2020

Báo cáo kết quả về PGD

BGH nhà trường, CBTV

     

Nơi nhận:

- PGD-để b/cáo;

- BGH nhà trường;

- Các tổ chuyên môn;

- Lưu Vt.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thanh Hải

Số lượt xem : 113

Các tin khác