Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''

Ngày 19 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Chi bộ - Công tác Đảng

Chi bộ - Công tác Đảng

Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Căn cứ Kế hoạch số 16-KH/TU ngày 19/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 16- KH/TU ngày 29/8/2016 của Thành ủy Huế, Kế hoạch số ...