Học sinh là điểm tựa là cảm hứng của thầy cô giáo''

Ngày 27 tháng 05 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

Tin tức & sự kiện

Kế hoạch tổ chức ôn tập, kiểm tra, đánh giá - xếp loại HKII và cuối năm học 2019 - 2020

Kế hoạch tổ chức ôn tập, kiểm tra, đánh giá - xếp loại HKII và cuối năm học 2019 - 2020

Thực hiện Thông báo số 438/PGD&ĐT-PT ngày 20/5/2020 của Phòng GD&ĐT thành phố Huế về việc tổ chức kiểm tra và báo cáo kết quả học kỳ II năm học 2019-2020, nhằm đánh giá công bằng năng lực học tập của HS các khối lớp trong học kỳ, thực hiện tốt công tác xét tốt nghiệp THCS, Trường THCS Lý Tự Trọng xây dựng kế hoạch ôn tập, kiểm tra, đánh giá – xếp loại học kỳ II, đánh giá – xếp loại và tổng kết năm học 2019-2020, cụ thể như sau:

Xem thêm

Hoạt động thư viện

    Kế hoạch Ngày sách Việt Nam lần 7 năm học 2020 - 2021

    PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ HUẾ TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                 Số: ../KHTHCS-LTT                                      Huế, ngày 20 tháng 04 năm 2020                                   KẾ HOẠCH Về việc Tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 7             Thực hiện công văn số: 1185/KH-UBND 24/3/2020 của Ủy ban nhân dân Thành Phố về việc tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ ... Xem thêm

Thư viện ảnh

  • 61700118_2029194030518479_6224374258718474240_o

Chiến lược phát triển GD&ĐT

    Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2014-2018 và tầm nhìn đến năm 2020

    Nhằm định hướng phát triển, xác định mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển của nhà trường, đặc biệt để triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Trường THCS Lý Tự Trọng xây dựng Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2014-2018 và tầm nhìn đến năm 2020 và đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Xem thêm